Ufuk ASLAN
Kurum Müdürü
RESMİ KURUMLAR
PERSONEL BİRİMİ

Kurumumuza naklen ya da açıktan atanan tüm personelin işe başlama, işten ayrılış tarihlerinin bildirildiği ve disiplin işlemlerinin yapıldığı birimdir. Personel biriminde bir (1) Katip ve iki (2) İnfaz ve Koruma Memuru görev almaktadır.

Görev yapan personelin ;

 • Maaş ve özlük yazışmaları,
 • Mesai saatlerine uyulması,
 • Yılık ve mazeret izinlerinin takibi bu birimde yapılmaktadır.

İnfaz kaleminde dört (4) İnfaz ve Koruma Memuru , (1) bir katip, ve bir (1) memur olmak üzere altı (6) personel görev almaktadır.

 • Hükümlü ve tutuklu mevcudunun çıkartılması, mevcudun kayıtlara uygunluğunun sağlanması,
 • Hükümlülerin gerçek kimliklerinin araştırılması,
 • Yoklama, sayım ve tasdiklerinin yapılması,
 • Kuruma gelen memurlar, öğrenciler ile yabancı uyrukluların durumlarının ilgili yerlere bildirilmesi,
 • Asker hükümlüleri için ilgili infaz mevzuatının uygulanması,
 • Hükümlü defteri ve dosyalarının muntazam tutulması,
 • Dosya ilamları, fişler, hüviyet, makbuz ve sair evrakın muntazam şekilde tutulması, düzenlenmesi, muhafazası, ilamların dikkatle incelenmesi, tereddüt edilen hususlar var ise Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi,
 • Birden fazla hürriyeti bağlayıcı ceza varsa içtima ve mahsup işlemlerine ilişkin infaz yazışmalarının yapılması,
 • Müddet namelerin tanzimi, şartla tahliye ve özel indirim hesapları, hesaplamalarda hükümlünün firar, isyan, disiplin durumunun nazara alınması,
 • Hükümlülerin fotoğraflarının çektirilmesi, bunların dosyalarına, yatma planlarına yapıştırılması, hapse çevrilmiş para cezası ilamı varsa infaz için sıraya konması ve infazın bu sıraya göre yapılması, vasilik ilamının alınmasının takibi,
 • Özel izin, mazeret izinleri ile iş arama izinlerine ilişkin taleplerinin alınması, yazışmalarının yapılması,
 • Tahliye işlemlerinin kontrol, tespit ve teyitlerinin yapılması, İyi Hal Kararının alınmasına esas olacak belgelerin ve emniyetli hükümlü belgelerinin hazırlanması,
 • Sevk işlemlerinin düzenlenmesi, hükümlülerin duruşmalarına, diğer il ve ilçelere gönderilmeleri, sevklerde emniyet tedbirlerinin alınması için jandarma kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi işleri yerine getirilir.

Kurumumuz Genel Bütçe ve Ambar Biriminde 1 (bir) Ambar Memuru ve 2 (iki) İnfaz Koruma Memuru görev almaktadır.
Genel Bütçe ve Ambar Birimi;

 • Ayniyat işleri, demirbaş eşya cetvellerinin hazırlanması,
 • Personelin giyim yardımının temini ve dağıtılması,
 • İaşe Bordrolarının tanzimi, tahsili ve merciine yatırılması, tahsil edilemeyen bordrolar için gerekli işlemlerin yapılması, takibi, ilgili daireye gönderilmesi,
 • Hükümlü ve tutuklu ile personelin iaşesinin sağlanması, günlük iaşe tabelalarının yapılması,
 • Çeşitli harcama kalemlerinden ödenek ihtiyacının tespiti ve istenmesi, genel bütçeden gelen ödeneklerin zamanında tahakkuk işlemlerinin yapılması ve takibi,
 • Genel Bütçeye ait bütün ihale işlemlerinin yapılması, takibi ve kontrolü,
 • Her ay düzenli olarak ay sonu ambar sayımlarının yapılması ve kontrolü,
 • Görevlerini yerine getirmektedir.

Kurumumuz emanet para ve eşya biriminde 4 (dört) İnfaz ve Koruma Memuru görev almaktadır.

Emanet eşya birimi hükümlülerin kuruma teslim olurken ve izin dönüşlerinde yanlarında bulunan eşyaların ceza infaz kurumunda bulundurabilecekleri eşya ve maddeler hakkındaki yönetmelik gereği, belirtilen adet ve uygunluk konrolünü yapılmasının ardından geri kalan eşyaların hükümlülere daha sonra teslim edilmek üzere muhafaza altına almaktadır.

Emanet para birimi Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik gereği ; Hükümlü ve tutuklulara ait paranın kaydı

Madde 5 — Kuruma gelen hükümlü ve tutukluların üzerinde bulunan paraların miktarı ne olursa olsun, kurum görevlilerince alıkonularak ilgiliye karşılığında makbuz verilir. Banka ve posta aracılığıyla gelen veya ziyaretçiler tarafından hükümlü ve tutukluların nam ve hesabına yatırılan paralar, idarece görevlendirilecek bir personel tarafından alınarak kayıt edilir. Müdürü bulunan kurumlarda, hükümlü ve tutuklular hiçbir şekilde yanlarında nakit para bulunduramaz. Ancak; açık ceza infaz kurumlarıyla çocuk eğitimevlerinde kalmakta olan hükümlülere, kurum ve kişi güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek tutarda nakit parayı yanlarında bulundurmalarına kurum en üst amirince izin verilebilir.

Makbuz ve defterler

Madde 6 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca alınan hükümlü ve tutuklulara ait kişisel paralar emanet para ve eşya defteri ile kasa defterine kaydedilir. Tahsilat ve ödemeler tahsilat ve reddiyat makbuzları düzenlenerek yapılır ve defter kayıtları bu makbuzlara göre tutulur.

Hükümlü ve tutukluların harcama tutarı

Madde 7 — Hükümlü ve tutukluların harcama tutarları, haftalık gereksinmeleri göz önünde tutularak Bakanlıkça tespit edilir. Hükümlü ve tutukluların kantinden yapacakları alışverişler ile mektup, faks ve telgraf gönderme harcamaları, Bakanlıkça belirlenen haftalık harcama limitini geçemez.

Maddeleri gereği gerekli işlemlerin takibini sağlarlar.

Kurumumuz Mektup okuma biriminde 3 (üç) İnfaz ve Koruma Memuru görev almaktadır.

 • Hükümlü ve tutuklulara gelen ve onlar tarafından gönderilen mektup ve postaların dağıtım ve kontrolünün yapıldığı birimimizdir.
 • Hükümlü, kendisine gönderilen mektup, faks ve telgrafları alma ve ücretleri kendisince karşılanmak koşuluyla, gönderme hakkına sahiptir.
 • Hükümlü tarafından gönderilen ve kendisine gelen mektup, faks ve telgraflar; mektup okuma komisyonu bulunan kurumlarda bu komisyon, olmayanlarda kurumun en üst amirince denetlenir.

Kurumumuz mahkum/ziyaretçi kabul biriminde 4 (dört) İnfaz ve Koruma Memuru görev almaktadır.

 • Kurumumuza sevk veya Mahkeme kararı ile gelen Hükümlülerin kabul işlemleri ile sisteme girişini, kimlik tespiti için parmak izi alımını, hükümlülerin eğitim ve sağlık durumları ile ilgili bilgilerin alımını, kimlik belgeleri için fotoğraf çekimini,üst ve eşya aramasını, emanet para teslim alımını yapan birimdir.
 • Mahkum kabul birimi hükümlü ve tutukluların cezaevine ilk giriş yeridir. Uyap sistemi üzerinden kayıtları yapılarak üst arama tutanakları hazırlanmaktadır. Ardından hükümlü ve tutuklular koğuşlarına yerleştirilmektedir.
 • Hükümlü ve tutuklular mahkeme ve hastaneye gitmek üzere mahkum kabule getirilmekte ve uyap sistemine işlenmektedir. Kolluk kuvvetine teslim ve tesellüm belgesi ile teslim edilmektedir. Kolluk kuvveti ise üst aramasını yaparak teslim almaktadır.

Ziyaretçi kabul birimi hükümlülerin görüş günlerinde gelen ziyaretçilerinin UYAP kayıtlarının yapılarak, gerekli üste araması sonrası hükümlü ile görüşmelerini kontrollü olarak sağlayan birimimizdir.

Kurumumuz eğitim biriminde 1 (bir) öğretmen, 2 (iki) İnfaz ve Koruma memuru görev almaktadır.

            MADDE 104 – (1) Kurumlarda eğitim ve öğretim; hükümlüye yeni ve olumlu davranışlar kazandırmayı hedefleyen ve bu amacı gerçekleştirmek üzere beden, zihin, ahlâk ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir biçimde gelişmiş bir yapıya, özgür ve bilimsel düşünceye, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan hakları ve onuruna saygılı, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek, bilgi, yetenek, beceri ve davranışlarını geliştirmek, birlikte çalışma ve iş görme alışkanlığı kazandırarak yaşama hazırlamak, kendilerinin geçim ve mutluluklarını sağlayacak faaliyetleri içeren hizmetlerin bütünüdür.

Eğitim programları
             MADDE 105 – (1) Hükümlüye, kurumda bulunduğu süre içinde, kişiliğini geliştirecek, eğitimini güçlendirecek, yeni beceriler elde etmesini, suç işleme eğilimini yok etmeyi sağlayacak ve salıverilme sonrasına hazırlayacak eğitim programları uygulanır.
             (2) Eğitim programları; temel eğitim, orta ve yüksek öğretim, meslek eğitimi, din eğitimi, beden eğitimi, kütüphane ve psiko-sosyal hizmet konularını kapsar.
             (3) Eğitim programları, hükümlünün, yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, ceza süresi, yetenekleri ve kültür durumuna uygun olarak hazırlanır.

Öğretimden yararlanma
             MADDE 106 – (1) Açık kurumlar ile çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin örgün ve yaygın, kapalı kurumlarda bulunan hükümlülerin yaygın öğretimden yararlanmaları sağlanır.      
             (2) Hükümlülere okuma-yazma öğretilmesi, örgün veya yaygın öğretim kurumları aracılığıyla, kuruma gelmeden önce eksik kalan eğitimlerinin tamamlattırılması ve öğrenimlerini devam ettirilmesi sağlanır.
             (3) İlköğretim ara sınıflarından terk olanlardan, örgün eğitim çağını geçirmiş onbeş ve daha üst yaşlarda bulunan her hükümlünün yaygın eğitime devam etmesi teşvik edilir.
            
Özel kurslar

             MADDE 107 – (1) Kurum, olanaklar elverdiği ölçüde, eğitim ve öğretimle ilgili özel kurslar açabilir. Bu amaçla, Milli Eğitim Bakanlığı, diğer bakanlıklar ile kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapar.
            
Ders araç ve gereçleri

             MADDE 108 – (1) Eğitim ve öğretimle ilgili araç ve gereçleri sağlayamayan hükümlülere, bu araç ve gereçler kurum tarafından sağlanır.

            
Etkinliklere katılma
             MADDE 109 – (1) Açık kurumlarda ve çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlüler, istekli olmaları hâlinde;
             a) Kurum dışındaki eğitim, ağaçlandırma, çevre düzenlenmesi ve temizlik faaliyetlerine,
             b) Doğal afet sonrası yardım faaliyetlerine,
             c) Tiyatro, konser veya benzeri sosyal ve kültürel çalışmalara,
             d) Spor karşılaşmalarına,
             katılabilirler.
             (2) Birinci fıkrada sayılan etkinliklere katılım için, kurumun bulunduğu belediye veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde idare ve gözlem kurulu kararı, belediye veya büyükşehir belediyesi sınırları dışında ise Bakanlık izni gereklidir.
            
Konferans ve seminerler

             MADDE 110 – (1) Kurumlarda, hükümlülerin, kişisel, sosyal, kültürel, meslekî, ahlâkî, ve sağlık yönünden gelişmelerini sağlayacak, onlara insan haklarına saygıyı, yurt ve ulus sevgisini geliştirecek, aile bağlarını sağlamlaştıracak nitelikte konferans veya seminerler düzenlenir.
             (2) Kurumlarda, kurum müdürü, ikinci müdür, cezaevi tabibi, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, teknik personel ve atölye şefi görevlilerinden en az birisi tarafından hükümlülere her ay bir konferans veya seminer verilir. Eğitim kurulu tarafından uygun görülmek ve kurum olanaklarından yararlanmak koşuluyla kurum dışındakilere de konferans veya seminer verdirilebilir.
             (3) Hükümlüler, kendi aralarında da seminerler vermeye özendirilir.
             (4) Konferans ve seminer metinlerinin birer örneği kurum kütüphanesinde saklanır.

Maddelerdeki belirtilen görevleri yerine getiren birimimizdir.

Kurumumuz sağlık biriminde 4 (dört) sağlık memuru, 1(bir) İnfaz ve Koruma Memuru ve sağlık biriminde faaliyet gösteren aile sağlığı merkezinde haftanın 5 tam günü 1(bir) doktor ile 1 (bir) ebe hemşire görev almaktadır. Ayrıca hükümlülere Pazartesi ve Perşembe günleri diş sağlığı hizmeti verilmektedir.

          MADDE 114 – (1) Her kurumda bir revir bulunur. Revir, cezaevi tabibinin sorumluluğunda faaliyet gösterir.
             (2) Kurum revirinde bulundurulması gerekli tıbbî araç ve gereçler ile kurum revirinin çalışma esas ve usulleri kurum iç yönetmeliğinde gösterilir.
             (3) Kanun hükümlerine ve durumlarına göre, 5275 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanamadığı hâllerde, gebe olan kadın hükümlülerin bulunduğu kurumlarda, doğum öncesi ve doğum sonrası her türlü bakım ve tedavi için özel bir yer ayrılır. Doğumun kurum dışında bir sağlık kuruluşunda gerçekleşmesi için gerekli tedbirler alınır. Ancak, doğum, kurumda gerçekleşmişse çocuğun kurumda doğduğu, doğum belgesine işlenmez.

             Hastaneye sevk

             MADDE 115 – (1) Hükümlünün sağlık nedeniyle bir hastaneye sevkine gerek duyulduğunda durum, cezaevi tabibi tarafından bir raporla derhâl kurum en üst amirine bildirilir.

             Hükümlülerin hastanelerde muayene ve tedavileri

             MADDE 116 – (1) Kurumda tedavisi mümkün olmayan hastalığı bulunan hükümlülerin muayene ve tedavileri Devlet ve üniversite hastanelerinde gerçekleştirilir. Hükümlülerin yatarak tedavileri bunlar için ayrılan hükümlü koğuşlarında yapılır. Hükümlü koğuşu yoksa tedavileri dış güvenlikten sorumlu güvenlik görevlileri tarafından gerekli önlemler alınarak hastanelerin diğer birimlerinde yapılır.
             (2) Açık kurumlar ile çocuk eğitimevi hükümlülerinin kurum dışındaki yatarak tedavileri, tedavi eden kurumun bulunduğu yerdeki kurumun iç güvenlik görevlileri gözetiminde ve hükümlü odası dışındaki bir bölümde yapılır.
             (3) Kurum dışında yatarak tedavileri yapılan hükümlülerin yanında, tedaviyi yapan hekimin raporuyla zorunlu olduğunun bildirilmesi hâlinde, eşi, annesi, babası, kardeşi, çocuğu, bunların olmaması hâlinde Cumhuriyet başsavcılığının uygun gördüğü bir aile yakını refakatçi olarak bulundurulabilir. 

             Hükümlünün muayene ve tedavisi

             MADDE 117 – (1) Kurumun sağlık koşullarının düzenlenmesi, hükümlünün acil veya olağan muayene ve tedavisi cezaevi tabibi tarafından yapılır. Genel veya hastalık nedeniyle yapılan tüm muayene ve tedavi sonuçları, sağlık izleme kartına işlenir ve dosyasında saklanır.
             (2) Kurumda, hükümlünün muayene veya tedavisi sırasında cezaevi tabibi tarafından talep edilmediği sürece muayene odasında sağlık personeli dışında görevli bulundurulmaz. Ancak güvenlik amacıyla ve konuşulanların duyulmayacağı şekilde, kurum idaresi tarafından gerekli tedbirler alınır. 
             (3) Sağlık Bakanlığı ile üniversitelerin sağlık kuruluşları, hükümlülerin tedavileri bakımından gerekli yardımları yapmakla görevlidirler.
             (4) Rızası olsa bile hiçbir hükümlü üzerinde tıbbî deney yapılamaz.

             İnfazı engelleyecek hastalık hâli

             MADDE 118 – (1) Cezaevi tabibi veya görevli hekim tarafından yapılan muayene ve incelemeler sonucunda hükümlünün cezasını yerine getirmesine engel olabilecek hastalığı saptanırsa durum, kurum en üst amirine bildirilir.
Ölüm
             MADDE 121 – (1) Kurumda barındırılan hükümlünün ölümü hâlinde, durum bir tutanakla belgelendirilir. Tutanak ve cezaevi tabibinin raporu ile birlikte durum, kurum en üst amiri tarafından derhâl Cumhuriyet başsavcılığına, kuruma kabul sırasında beyan ettiği yakınlarına bildirilir, Yabancı uyruklu olması hâlinde ise 68 inci madde hükmü uygulanır.
             (2) Hükümlü hakkında kurumda mevcut kayıtlara göre, ölümü bildirilebilecek yakınlarının tespit edilememesi hâlinde, durum nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki mahallî mülkî amirine bildirilir. Hükümlünün yabancı uyruklu olup da mensubu olduğu ülkenin Türkiye’de yerleşik diplomatik temsilciliği veya konsolosluğunun bulunmaması hâlinde, durum Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına bildirilir.
             (3) Kurum en üst amiri, Cumhuriyet başsavcılığının izni ile cenazenin defnedilmesi için gereken tedbirleri alır. Defin için talep edilmesi hâlinde, Cumhuriyet başsavcılığının izni ile cenaze yakınlarına verilir. Yakınlarının bulunamaması veya yakınları tarafından herhangi bir başvurunun yapılmaması hâlinde, defin işlemi Cumhuriyet başsavcılığının yazılı istemi üzerine kurumun bulunduğu yer belediyesince yerine getirilir.

          Hükümlülerin sağlık giderleri

             MADDE 120 – (1) Aşağıda sayılanlardan;
             a) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmuş hükümlüler ile hak sahibi olup da hükümlü olan yakınlarının,
             b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi olarak çalışmaktayken meslek hastalığı, iş kazası ve görev malûllüğü nedeniyle bedenî veya ruhî arızaya uğramış olan ve daha sonra kurumlara giren hükümlüler ile hak sahibi olup da hükümlü olan yakınlarının,
             c) Sigortalılık niteliğinin yitirilmesinden itibaren verilen süreler içinde meydana gelen ve bu süre içinde kurumlara girmiş bulunan hükümlülerin, her türlü teşhis ve tedavi giderleri ile  sağlık yardımları hükümlülerin bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumları tarafından karşılanır.
             (2) İşyurdunda çalıştırılan sigortalı hükümlülerin teşhis, tedavi giderleri ve sağlık yardımları ile bunların hastalanmaları ve raporlu bulunmaları hâlinde, raporlu oldukları gün sayısı kadar geçici iş göremezlik ödenekleri hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.
             (3) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi olmayan hükümlünün, estetik amaçlı veya kurumdaki yaşantısını devam ettirmesine engel oluşturmayan şikâyetiyle ilgili tedavi giderleri kendisi tarafından karşılanır.
             (4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi olmayan hükümlünün üniversite hastaneleri dahil sağlık kurumlarındaki muayene, tetkik, kontrol ve tedavi bedelleri Sağlık Bakanlığı, ilâç bedelleri ise Bakanlık tarafından karşılanır.

Kurumumuz Psiko-sosyal yardım biriminde 2 (iki) psikolog ve 1(bir) İnfaz ve Koruma Memuru görev almaktadır.

MADDE 24 – (1) Psiko sosyal yardım servisi personel ve hükümlülerin ruh ve beden sağlığı ve bütünlüğüne ilişkin koruyucu, geliştirici programları araştıran, uygulayan ve gerektiğinde tedavi sürecine katılarak psikolojik destek ve müdahalede bulunan, ayrıca hükümlülerin bireysel özelliklerini, yaşam koşullarını ve suç işleme nedenlerini belirleyerek bireysel gelişmelerine yardımcı olan, kurum yaşamına uyumlarını ve toplumsal yaşamla uyumlaşmalarını sağlayan ve bireyin yeniden suç işlemesini engelleyecek önlemleri alan ve bu amaçla gerektiğinde kurum en üst amirinin bilgisi dahilinde, aileler ve sosyal çevreyle görüşme yapan servistir. Psiko-sosyal yardım servisinde, psikolog ve sosyal çalışmacı görev yapar.

       (2) İyileştirme programları kapsamında spor alanları, çok amaçlı salon, kütüphane ve iş atölyelerinden yararlanma, meslek edinme kursları gibi faaliyetlere katılabilecek durumdaki hükümlüler ile kurumun iç hizmetlerinde çalıştırılacak hükümlüleri belirleyerek idare ve gözlem kuruluna sunar.

            (3) Psiko-sosyal yardım servisi, hükümlülerin gözlem ve sınıflandırma formunu düzenler, ayrıca; servisin çalışmalarıyla ilgili olarak üç ayda bir raporla kurum en üst amirine bildirir.

MADDE 22 – (1) Güvenlik ve gözetim servisi; kurumun güvenliği, düzeni ve disiplininden sorumludur. Bu serviste infaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurları görev yapar.

             (2) Kurum müdürü tarafından seçilen bir infaz ve koruma başmemuru "sorumlu infaz ve koruma başmemuru" olarak görev yapar.

             (3) Sorumlu infaz ve koruma başmemuru, kurumun güvenlik ve gözetiminden, bu serviste görev yapmakta olan, infaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarının sevk ve idaresi ile organizasyonundan sorumludur. Güvenlik ve gözetim servisinin nöbet cetvellerini düzenler ve bunları kurum müdürüne onaylatır. Müdürün bulunmaması durumunda ikinci müdür ya da idare memuru onay makamıdır.

             (4) İnfaz ve koruma başmemuru, kurumdaki güvenlik, düzen ve disiplinin sağlanması için infaz ve koruma memurlarının sevk ve idaresinden sorumlu olup, bu hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında kurum müdürü, ikinci müdür veya bu amirlerin bulunmadığı kurumlarda idare memurunun vermiş olduğu emirlerin yerine getirilmesini ve uygulanmasını sağlar. Bu görevlerini yerine getirirken, sorumlu infaz ve koruma başmemurunun talimatına  göre hareket ederler.

             (5) İnfaz ve koruma memuru, kurumun güvenlik, düzen ve disiplininin sağlanması, hükümlülerin kurum içindeki hareketlerinin takip ve kontrolü ile gözetimi ve kurumun temiz tutulması ile hükümlülerin iç yönetmeliklere uygun surette hareket etmelerini sağlamakla görevli olup, müdür ve ikinci müdür veya bunların bulunmadığı yerlerde idare memuru ile infaz ve koruma başmemuru tarafından verilen görevleri yapar.

             (6) Güvenlik ve gözetim servisinde görev  yapanlar, aşağıdaki görevleri düzenli olarak yerine getirir.

             a) Sayım;

             1. Müdürü bulunan ve vardiya sistemi uygulanan kurumlarda, sabah ve akşam sayımları, nöbetçi ikinci müdürün başkanlığında, sorumlu infaz ve koruma başmemuru, vardiya infaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurları tarafından yerine getirilir. Gece sayımları, nöbetçi ikinci müdürün başkanlığında, bulunmaması hâlinde, bu konuda görevlendirilen infaz koruma başmemuru başkanlığında, vardiya infaz ve koruma başmemurları tarafından yapılır. Sayımlarda nöbetçi infaz ve koruma memurları da hazır bulunur.

             2. Müdürü bulunmayan kurumlarda yapılan sabah, akşam  ve gece sayımları, sorumlu infaz ve koruma başmemuru  veya görevlendirilen infaz koruma başmemuru başkanlığında, vardiya infaz ve koruma başmemurları ve nöbetçi infaz ve koruma memurları tarafından yerine getirilir.

             3. Sayım sırasında mevcudun tam olup olmadığı kontrol edilir ve sayım defteri sayıma katılan görevliler tarafından isim yazılarak imzalanır.

             b) Nöbet: İnfaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurları, vardiya hizmetleri sırasında ya da vardiya dışında görevlendirilmeleri durumunda, kendilerinin sorumluluğuna verilen nöbet yerlerinde görevlerini yerine getirirler. Belirlenen nöbet yerleri ve burada görev yapacak infaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarının isimleri, hazırlanan vardiya çizelgeleri ve nöbet cetvellerinde gösterilir.

             (7) İyileştirme çalışmaları: Güvenlik ve gözetim servisi görevlileri, topluma kazandırma çalışmalarına katkı sağlar ve buna ilişkin programlarda öğreticilik yapabilecek ya da bilgi, meslek
 ya da sanat nedeniyle o hizmete katkıda bulunabilecek olanlar vardiyada ya da vardiya dışında iyileştirme çalışmalarında ve kurslarda görevlendirilebilir.

             (8) İnfaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memuru, kurumun güvenliğini bozan firara teşebbüs, isyan, rehin alma, saldırı, yasaya veya düzenlemelere dayalı bir emre karşı aktif veya pasif fiziki direnme gibi olaylar ile 5237 sayılı Kanunun 25 inci maddesindeki meşru savunma ve zorunluluk hâli ortaya çıktığında kurum en üst amirinin izni ile zor kullanabilir. Acil hâllerde tehlikenin ortadan kaldırılması amacıyla izin alınmaksızın da zor kullanılabilir. Durumu derhâl en üst amire iletir. Zor kullanan personel gerekenden fazla kuvvet kullanamaz.

             (9) Çalışma süreleri ve izinler: İnfaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarının, zorunlu hâller dışında, günde sekiz saat çalışmaları ve haftada iki gün tatil yapmaları esastır.

             (10) Çalışma saatleri ve tatil günleri hazırlanan vardiya çizelgesinde gösterilir.

             (11) Personel yetersizliği nedeniyle, dörtlü vardiya sisteminin uygulanmadığı kurumlarda, kurum amirinin önerisiyle, mahallindeki Cumhuriyet başsavcılığı tarafından uygulanacak vardiya sistemine uygun çalışma saatleri belirlenir.

SİTEMİZİ
 
T.C.Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →DACİK Bilgi İşlem←